HOTLINE: 0934.666.003 – 0903.209.123

z
EdgeRouter - Các tính năng backend của EdgeOS
2017-09-25 08:08:42

Người đọc sẽ tìm hiểu về các dự án mã nguồn mở mà trên đó nhiều tính năng EdgeOS được dựa. Nếu bạn biết chúng là gì, nó có thể giúp bạn hiểu được hệ thống và viết ra những yêu cầu về tính năng tốt hơn.

Services


Firewall netfilter
Firewall groups ipset
NAT netfilter
Web Proxy Squid
URL filtering SquidGuard
Routing stack Quagga
DHCP ISC DHCPD*
DNS forwarding dnsmasq
SSH OpenSSH
IPsec VPN StrongSWAN
OpenVPN OpenVPN
PPTP server poptop
PPPOE RP-PPPOE
SNMP NET-SNMP
LLDP and other discovery protocols lldpd
HTTP server lighttpd
Netflow/Sflow pmacct
L2TP xl2tpd
Base system Debian GNU/Linux

 *Note: ISC DHCPD is default, however in 1.9.0 dnsmasq may be enabled for DHCP.